ICT-portti

ICT-portti on Turun ammattikorkeakoulun, Turun yliopiston ja Turku Business Regionin palveluväylä, joka auttaa Varsinais-Suomen alueen pk-yrityksiä tietotekniikan hyödyntämisessä. Yritykset saavat ICT-portin kautta asiantuntevaa tukea ja koulutusta esimerkiksi yrityksen sisäisiin prosesseihin, tietotekniikan haasteisiin sekä neuvontaa yhteensopivuusongelmiin liittyvissä asioissa.

Mitä hyötyä ICT-portista on yrityksellesi?

Yrityksissä käytetään paljon aikaa erilaisten ongelmien ratkomiseen. Tämä aika on pois ydinliiketoiminnasta, eikä aikaa yleensä riitä ongelmien ratkomiseen töiden ohessa. ICT-portin tarkoituksena on tukea yrityksiä liiketoiminnan, työn tekemisen ja tietotekniikan osa-alueilla. Palveluihimme kuuluvat konsultointi, koulutus ja toiminnan kehitys. Palvelupaketti suunnitellaan tarpeisiisi sopivaksi, jotta lopputuloksena olisi parempi työpäivä.

Miten ICT-portti toimii?

ICT-portissa Turun ammattikorkeakoulun ja Turun yliopiston asiantuntijat ja opiskelijat työstävät tiiviisti yhdessä erilaisia projekteja. Teemme aktiivisesti yhteistyötä eri alojen yritysten kanssa, joten olemme aina kartalla uusista innovaatioista ja kehittämässä uusia ratkaisuja. Käytännön ratkaisujen ohella olemme mukana tutkimassa uusia toimintatapoja ja menetelmiä, mitä soveltaa projekteissa käytännön tukena.

Hankkeet

EU-ra­hoit­tei­nen han­ke, jos­sa to­teu­te­taan pro­jek­te­ja di­gi­ta­li­saa­ti­o­ta, pe­lil­lis­tä­mis­tä ja tie­dol­la joh­ta­mis­ta hyö­dyn­tä­en. Työs­ken­te­lys­sä pai­no­te­taan no­pei­ta, ket­te­ri­ä ja ko­kei­lu­kult­tuu­riin pe­rus­tu­vi­a rat­kai­su­ja.

EU-ra­hoit­tei­nen han­ke, jon­ka ta­voit­tee­na on pa­ran­taa pk-sek­to­rin di­gi­ta­li­saa­ti­on ny­ky­ti­laa, tuot­taa jouk­ko ta­po­ja, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat te­hok­kaan di­gi­loi­kan to­teu­tuk­sen ja on­nis­tu­neen lop­pu­tu­lok­sen se­kä ke­hit­tää yh­teis­toi­min­nal­li­nen pal­ve­lu­väy­lä kaik­ki­en y­ri­tys­ten hyö­dyn­net­tä­väk­si.